SoMe konkurrence-betingelser

Nedenfor fremgår ABUS Nordic's generelle konkurrencebetingelser, som er gældende, når du deltager i en af vores konkurrencer. Disse betingelser gælder såfremt andet ikke er angivet i konkurrenceopslaget eller annoncen. Læs altid begge dele grundigt. 

Read competition conditions in English

Konkurrence udbyder:
ABUS Nordic
Egeskovvej 15A
8700 Horsens
Danmark. 

Hvor finder konkurrencerne sted?

Vores konkurrencer finder sted på vores sociale kanaler:

Facebooksider: ABUS Nordic - Låse og SikkerhedABUS Biking Nordic

Instagram sider: ABUS Nordic CyclingABUS Nordic - Las och säkerhet

Konkurrencer er ikke sponsoreret, støttet, administreret af eller på nogen måde associeret med hverken Facebook eller Instagram. 

Hvem må deltage?
Er du over 18 år og bosat i Danmark, Sverige eller Norge, så er du velkommen til at deltage i vores konkurrencer online.

ABUS Nordic's medarbejdere samt familie - og hustandsmedlemmer må ikke deltage i konkurrencerne.

ABUS Nordic forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere samt frasortere deltagere under 18 år. Vi forbeholder os ligeledes retten til at tjekke op og udelukker deltagere i forbindelse med snyd. 

Medmindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen i vores konkurrencer gratis, og hver person kan kun deltage én gang. 

Må præmien byttes til penge? 
Præmien er ikke købsbetinget. Derudover kan præmien ikke ombyttes til kontanter. 

Skulle en person, som følge af præmien pådrage sig et skattemæssigt ansvar, eller ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver ABUS sig ethvert ansvar i den forbindelse. Hvis ABUS har et indberetningskrav til skattemyndigheder i forbindelse med udlodning af præmien, har vi pligt til at videregive oplysninger til skattemyndighederne. 

Sådan trækker vi vinderen
ABUS trækker tilfældigt lod imellem de rigtige besvarelser i konkurrencerne. 

Vi kontakter vinderen direkte via Facebook eller Instagram via en privat besked. Vinderen vil modtage besked senest 7 arbejdsdage efter konkurrencen er slut. I beskeden vil vi bede om dit fulde navn, adresse, alder og evt. en e-mail adresse, så vi kan sende gaven til dig. 

Hvis samme konkurrence afholdes på både Instagram og Facebook, vil vi trække lod mellem de rigtige besvarelser på tværs af kanalerne - derfor vil der kun være en vinder. Dette er gældende medmindre andet står skrevet i konkurrenceopslaget. 

Hvis ikke du svarer indenfor 4 dage, udpeger vi automatisk en ny vinder, og du mister retten til præmien. Denne regel gælder ligeledes for den næste vinder. 

Vi offentliggører vinderen i konkurrenceopslaget og på abus.dk under konkurrencebetingelser.

Persondata
Når du deltager i vores konkurrencer, giver du samtykke til, at ABUS Nordic må registrere dit navn, alder eller andre nødvendige kontaktoplysninger jf. ovenstående. Du giver derudover samtykke til, at ABUS Nordic -  i forbindelse med udlevering af din præmie -  videregiver dit navn og adresse til fragtfirmaer. 

Vi benytter udelukkende dine personoplysninger til at sende præmien. Vi sletter dine personoplysninger hurtigst muligt efter, at vi har konktatet dig, sendt præmieren og konkurrencen er slut. Dette er gældende, medmindre vi har lovmæssig grund og forpligtelse til at gemme dine oplysninger i længere tid - det gør sig f.eks. gældende i forbindelse med bogføring af fakturaer til fragtfirmaer. 

Ved at deltage i vores konkurrencer, giver du derudover samtykke til, at ABUS Nordic må offentliggøre vinderdeltagers navn på sociale medier og på abus.dk under konkurrencebetingelser.

ABUS vil på intet tidspunkt sælge eller videregive deltagernes informationer til tredjepart, medmindre andet fremgår. 

Tilbagekald af samtykke
Som deltager i vores konkurrencer kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtyke. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, som du har givet samtykke til. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til marketing@abus-nordic.com

Samme e-mail kan bruges, hvis du ønsker at gøre brug af en af dine øvrige rettigheder, jf. persondatalovgivningen ( ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning, ret til indsigelse, ret til at transmittere opslysininger) Læs om de registrerede rettigheder her: www.datatilsynet.dk

Opdateringer og andet
ABUS forbeholder sig retten til løbende at opdatere ovenstående betingelser og procedurer, såfremt det er nødvendigt. Rettelser og opdateringer vil blive fortaget indenfor lovgivnings rammer. I forbindelse med ændringer, vil ovenstående tekst bliver gemt.

ABUS Nordic forbeholder sig til retten til at afslutte konkurrencen uden forgående varsel. Derudover forbeholder vi os retten til at blokere og slette indhold, som billeder eller andet, som krænker tredjemands rettigheder. 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte på følgende: marketing@abus-nordic.com

Version: 02-07-2022

Language Switch: English

Below is ABUS Nordic's general competition conditions, which apply when you participate in one of our competitions. These conditions apply unless otherwise stated in the competition post.

Always read both thoroughly.

Competition provider:
ABUS Nordic
Egeskovvej 15A
8700 Horsens
Danmark. 

Where do the competitions take place?

Our competitions take place on the following social media channels: 

Facebook pages : ABUS Nordic - Låse og SikkerhedABUS Biking Nordic

Instagram pages: ABUS Nordic CyclingABUS Nordic - Las och säkerhet

The competitions are not sponsored, endorsed, administered by or in any way associated with either Facebook or Instagram.

Who can participate?
If you are over 18 years old and live in Denmark, Sweden or Norway, you are welcome to participate in our competitions online.

ABUS Nordic's employees as well as family and household members may not participate in the competitions.

ABUS Nordic reserves the right to check the age of winners and to exclude participants under the age of 18. We also reserve the right to check and exclude participants in connection with cheating.

Unless otherwise stated, participation in our competitions is free and each person can only participate once.

Can the prize be exchanged for money?
The prize is not conditional to purchase. In addition, the prize can not be exchanged for cash.

Should a person, as a result of the prize, incur a tax liability, or liability in connection with social benefits, ABUS disclaims any liability in that connection. If ABUS has a reporting requirement to the tax authorities in connection with the distribution of the premium, we have a duty to pass on information to the tax authorities.

How we draw a winner
ABUS randomly draws between the correct answers in the competitions.

We contact the winner directly via Facebook or Instagram via a private message.
The winner will be notified no later than 7 working days after the end of the competition. In the message we will ask for your full name, address, age and possibly an e-mail address so we can send the gift to you.

If the same competition is held on both Instagram and Facebook, we will randomly draw a name from all the comments, meaning there will only be one winnner - unless something else is stated in the competition post. 

If you do not respond within 4 days, we will automatically nominate a new winner and you will lose the right to the prize. This rule also applies to the next winner.

We publish the winner in the competition post and on abus.dk under competition conditions.

Personal data
When you participate in our competitions, you consent to ABUS Nordic registering your name, age or other necessary contact information, cf. above.

You also consent to ABUS Nordic - in connection with the distribution of your prize - passing on your name and address to freight companies. We only use your personal information to send the prize. We will delete your personal information as soon as possible after we have contacted you, sent the prize and the competition is over.

This applies unless we have a legal reason and obligation to store your information for a longer period of time - this is possible e.g. applicable in connection with the posting of invoices to freight companies.

By participating in our competitions, you also consent to ABUS Nordic publishing the winner's name on social media and on abus.dk under competition conditions.

ABUS will at no time sell or pass on the participants' information to third parties, unless otherwise stated.

Withdrawal of consent
As a participant in our competitions, you can revoke your consent at any time. We then stop processing the personal data for which you have given consent. You can revoke your consent by sending an email to marketing@abus-nordic.com.
The same e-mail can be used if you wish to exercise one of your other rights, cf. the personal data legislation (right of access, right of rectification, right of deletion, right of restriction, right of objection, right of transmission of information)

Read about the registered rights here: www.datatilsynet.dk.

Updates and more
ABUS reserves the right to continuously update the above conditions and procedures if necessary. Corrections and updates will be made within the legal framework. In connection with changes, the text above will be saved.

ABUS Nordic reserves the right to terminate the competition without prior notice. In addition, we reserve the right to block and delete content, such as images or anything else that violates the rights of third parties.

If you have any questions, you are always welcome to contact us at the following: marketing@abus-nordic.com

Version: 13-06-2022

Loading ...